Новини

Доставка на оборудване по обособени позиции:.

 • ОП 1: CNC Вертикален машинен център;
 • ОП 2: Винтов компресор;
 • ОП 3: Газокар;

Свалете тръжното досие тук


Доставка на оборудване: Винтов компресор

Свалете тръжното досие тук

Фирма ИГЗАКТ ИНЖЕНЕРИНГ – 1 ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020. Проект BG16RFOP002-2.040-0939-C01/12.02.2020 “Разширяване на производствения капацитет на ИГЗАКТ ИНЖЕНЕРИНГ – 1 ЕООД”, е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е повишаване на производствения капацитет и разширяване на пазарните позиции в т.ч. на външни пазари, на ИГЗАКТ ИНЖЕНЕРИНГ – 1 ЕООД. Към настоящия момент, компанията изпитва необходимост от ново производствено оборудване за увеличаване обема на производството, оптимизация на производствените процеси и намаляване на разходите. С проекта, фирмата цели да създаде технологични и производствени условия за повишаване на ефективността, разширяване на производствения капацитет, подобряване на производителността и качеството на продуктите.

Проектът предвижда закупуването на 3 бр. ключови за производството активи:

 • 1. CNC вертикален машинен център
 • 2. Винтов компресор
 • 3. Газокар

В резултат на това, ИГЗАКТ ИНЖЕНЕРИНГ – 1 ЕООД ще оптимизира производствения процес, ще съкрати времето за обработка на детайлите, ще намали технологични отпадък и ще понижи себестойността на готовите продукти, както и ще увеличи обема на произведената продукция. С реализацията на проекта, фирмата цели да разшири позициите си на българския пазар и да увеличи износа си.

Очакваните резултати в краткосрочен план (две години след края на проекта) са:

 • Увеличаване на приходите от продажби с 36,4%
 • Увеличаване на приходите от износ с 38,6%
 • Нарастване на производителността на труда с 15,32%
 • Увеличаване на производствените мощности на фирмата
 • Разширяване на дейността на компанията, вследствие на увеличаване на производствения капацитет на предприятието

Общият бюджет на проекта възлиза на 341 974.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 239 381.80 лв. или 70% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.